Bezbednost i zdravlje na radu

Naša firma poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, izdatu od strane Ministrstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br.: 164-02-00040/2014-01 od 04.07.2014.

U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu vršimo sledeće poslove:

  • Poslovi Odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu
  • Izrada Akta o proceni rizika (ceo Akt, dopune i izmene)
  • Vođenje propisanih evidencija
  • Obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu
  • Izrada Plana preventivnih mera, Elaborata o uređenju gradilišta i prijava radova Inspekciji rada
  • Drugi poslovi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu